>ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ

Here is the beginning of my post. Οικολογικά χαρακτηριστικά
Τύποι φυσικών ενδιαιτημάτων:
1. Υγρότοπος με καλαμιώνες, όπου το νερό εμφανίζεται όπου δεν έχουν πέσει μπάζα και σκουπίδια .
2. Υδατορέματα που περιέχουν γλυκό και υφάλμυρο νερό, καλαμιώνες, αλοφυτική βλάστηση.
3. Παραθαλάσσια περιοχή όπου αναπτύσσεται αμμόφιλη βλάστηση και αμμοθίνες, Στις εκβολές των υδατορεμάτων καλαμιώνες.
4. Θαλάσσια περιοχή με υποθαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica).
Χλωρίδα – Άγρια πανίδα
1. Χλωρίδα: υδρόφιλη
2. Πανίδα: ψάρια, ερπετά, αμφίβια, θηλαστικά. Σημαντικότατη είναι η ορνιθοπανίδα της περιοχής με καταμετρημένα τουλάχιστον 43 είδη πουλιών, ενώ ο βιότοπος είναι θεωρητικά κατάλληλος για πάνω από 80 είδη πουλιών καθ’όλη την διάρκεια του έτους.

Χαρακτηριστικά ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
· Αρχαιολογικός χώρος με Α’και Β’ζώνες προστασίας εγκεκριμένες με ΦΕΚ
· Λειτουργία Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου
· Γειτνίαση με ξενοδοχείο δυναμικότητας 421 δωματίων
· Αναψυχή στην παραλία
· Κατοικίες εντός-εκτός σχεδίου
· Παράνομα κτίσματα εντός της εξεταζόμενης περιοχής
· Δραστηριότητα βιοτεχνικών μονάδων (ξυλουργικά)

Περιβαλλοντικές πιέσεις βιότοπου
· Περιορισμός της έκτασης του υγρότοπου
· Αποξηραντικά έργα παρελθόντος που έχουν επιπλέον επιφέρει υφαλμύρινση των υδροφορέων
· Περιορισμός της ποσότητας νερού που καταλήγει στον υγρότοπο με την διάνοιξη αποστραγγιστικών τάφρων
· Στρατιωτικές εγκαταστάσεις κι ενδεχόμενη ρύπανση από τα στρατιωτικά απόβλητα
· Συγκέντρωση μπάζων και απορριμάτων σε μεγάλη έκταση. Ο χώρος χρησιμοποιήθηκε παράνομα ως ΧΑΔΑ από τον Δήμο Ν.Μάκρης (ενεργός έως τις 31/1/2008)
· Οικιστική επέκταση (κατοικίες, ξενοδοχείο)
· Κακή διαχείριση υδάτινων πόρων
· Εγκιβωτισμός πηγής
· Εγκιβωτισμός του ρέματος όπου διοχετεύεται το νερό της πηγής
· Μπάζωμα ρέματος Ροκφέλλερ, τόσο της λιμνοπηγής του (Φ20μ), όσο και της παραρεμάτιας περιοχής. Αλλαγές στην κοίτη του.
· Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο
· Παράνομα κτίσματα
· Λαθροθηρία
Συνέπειες πιέσεων στο φυσικό περιβάλλον
· Απώλεια περιοχών φυσικών ενδιαιτημάτων
· Υποβάθμιση ενδιαιτημάτων
· Μείωση πληθυσμών πανίδας
· Μείωση χλωρίδας
· Αποξήρανση υγρότοπου
· Ποιοτική υποβάθμιση εδάφους
· Ποιοτική υποβάθμιση αιγιαλού (απορροή υδατορέματος που διατρέχει τον ΧΑΔΑ, απόρριψη στο ρέμα ανθρώπινων λυμάτων)
· Αλλοίωση-υποβάθμιση τοπίου, αισθητική υποβάθμιση.