>ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ

Ν.1650/1986:«Για την προστασία του περιβάλλοντος» άρθρο 18,21 (ΦΕΚ 160/Α)
Ο χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου ως προστατευόμενων, καθώς και ο καθορισμός των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας τους γίνονται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μετά από γνώμη του αρμόδιου νομαρχιακού συμβούλου.
Σε κάθε περίπτωση η σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης είναι απαραίτητη για να τεκμηριωθεί η σημασία του προστατευμένου αντικειμένου και η σκοπιμότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας.